آشنایی با رنگ های مو

✅1. سری رنگهای Nیانچرال که اسم کاملش هست Natural shades:
سری Nرنگهای طبیعی هستن که دارای قدرت زیاددرپوشش دهی تارهای سفیدموهستن. این سری رنگهادارای تن قرمزی هستن و با واریاسیونهای قرمز، آبی، سبزو …قابل ترکیبند. این سری رنگها برای پوستهای گندمی وسبزه جزء بهترین انتخابهامیباشند.

✅ دوستان اگرنام لاتین رنگهاروحفظ کنید بهترین کارروانجام دادید چون بعددرانتخاب اونها دچارمشکل نخواهیدشد. واسه همین سعی میکنم مطالبی که به ذهنم میرسه روبه مختصرترین شکل اماجامع خدمتتون عرض کنم.

✅رنگهایAیاخاکستری که اسم کاملش هست:
Ash shades
این سری رنگهاهم مثل سریM جزء سری سردومات هستن وبهتره برای پوستهای سفیدبکار بروند. دراین سری رنگهامقدارسبز کمتره وجای اون مقداری آبی اضافه شده. اختلاف این رنگهابا سریMاینه که چون سبزی سری Mبیشتره پس سریMتیره تراز سریAهستند. مصرف سریA بهترین کاربردبرای ازبین بردن رفله نارنجی مو ومصرف سری Mبهترین کاربردبرای ازبین بردن تن قرمزی موهاست.

✅سریMیامات که اسم کاملش هست:
Matt shades
این سری رنگهابدون دکلره تیره تر ازرنگهای نچرال هستن ودر آنهاعلاوه بررنگهای قرمزوزردو آبی که درتمام رنگهاوجود داره مقداری سبزهم اضافه شده.این رنگهادرمقابل افتاب وشامپوبسیار مقاوم هستن. اگراین سری رنگها روبرای موهاییکه دارای50% یا بیشترسفیدی دارندبکارمیبرید بهتره بدونیدکه هرچی ولوم اکسیدان پایینترباشه بهترمیتونه موهای سفیدروپوشش بده. این رنگهاباسریAوCوNقابل ترکیب هستند.

✅سریR یا قرمز:
Red shades:
خب ازاسمش مشخصه که مقدار قرمزی دراین سری بیشتره. این سری جزء گرمترین رنگهاست. برای پوستهای سبزه وگندمی و تیره بهترین انتخاب هست برای بدست آوردن رنگ خرمایی میتونید ازرنگ 4این سری باکمی واریاسیون قرمزاستفاده کنید.

✅ سری دودی یا Smoky shades:
که دربعضی رنگ موها بهش سری Cهم گفته میشه. این سری رنگهاهم تن سردومات دارندوبرای پوستهای سفیدمناسبن. دراین سری رنگهامقداری رنگ بنفش هست. برای بدست آوردن رنگ دودی حتماموهابایددکلره بشه و ازپایه ی 7به بالاباید برسه پایه ی مو.

✅ رنگهای G یاطلایی که اسم کاملش هست:
Golden shades
دراین رنگهارنگ زردوجودداره و جزء سری گرم وازانتخابهای مناسب برای پوستهای سبزه و تیره هست. سری G5به بالا رو بایدحتماروی موی دکلره شده استفاده کردتازیباتربشه. ازمصرف سریGباواریاسیون قرمز روی موی دکلره شده رنگ شاه بلوطی زیبایی بدست میاد.

✅ رنگها Winey یاشرابی:
این رنگهاهم مثل رنگ قرمزهستن وقوانین رنگهای قرمزرودارند.
@almasroyantaban
✅ سریW ی اسری موکایابرزیلی که نام لاتینش هست:
Mocha shades
این سری هم دارای قرمزیست اما کمترازسری R. درواقع این سری قهوه ای سوخته متمایل به قرمزیست.یکی اززیباترین انتخابها برای هرنوع پوستی است.این سری رنگهارومیشه باتمام رنگهای گرم مخلوط کردورنگهای بسیار زیباوطبیعی بدست آورد. قدرت پوشش برای موهای سفیدهم عالیه.

✅رنگهای مسی یا Copper shades:
دارای قرمزی ومقداری نارنجی هستندوحزء سری گرم محسوب میشن.ازبهترین انتخابهابرای هرنوع پوستی هستند.شماره های 4و5این رنگ بسیارطبیعی وزیبا هستند. قوانین رنگهای قرمزبرای این رنگهاهم بکارمیره

✅رنگهای Violetیا بنفش:
این رنگهادارای رنگ آبی وقرمز هستند.بهتره برای پوستهای سبزه وتیره بکارنبریمشون. چون پوست رو تیره ترنشون میده.برای بدست آوردن گرمی بیشتراگربرای پوستهای تیره میخاهیم بکارببریم بهتره باواریاسیون قرمز بکار برده بشن.
@almasroyantaban
✅ امروزدرموردرنگهای فانتزی کمی صحبت میکنیم. رنگهای فانتزی به رنگهای زیرگفته میشه:
بنفش یا violet
صورتی یا pink
زرد یا yellow
نارنجی یا orenge
آبی یا Blue
سبز یا Green
قرمز یاRed
این رنگهاهمونطورکه میدونیدباید حتماروی موی دکلره شده استفاده بشن. رنگهای فانتزی هر2هفته یکبارنیازبه شارژمجدد دارندواین رنگهاروی موهای سفید رونمیپوشانند.این رنگهااگربعنوان مش روی پایه ی موی طبیعی یا موهای رنگ شده بازمینه ی رنگ های شرابی، مسی، شاه بلوطی، عنابی استفاده بشن جالبترخواهند بود.

✅ واریاسیونها:

واریاسیونهارنگهای فوق العاده غلیظی هستندکه برای ترکیب با رنگ موجهت ازبین بردن توناژ قبلی ویاجهت بیشترنشان دادن رنگ انتخابی بکارمیروند.